REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
 4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.nataliajefimowa.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 5. Regulamin sklepu – Obsłucha płatności: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”.
 6. Regulamin sklepu – formy płatności: „Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas- terCard Electronic, Maestro”.
 7. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, płyty DVD oraz publikacje innego rodzaju.
 8. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, warsztaty rozowjowe i sesje coachingowe.
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 4. Właściciel Sklepu – AKADEMIA HARMONII MAKSYM KŁOCZEWIAK ul. Złota 75A/7 00-819 Warszawa NIP 7011093701 REGON 522362377
 5. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.nataliajefimowa.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
 2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
 3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 3. W stosunku do Uczestnika nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) k.c. Organizator – Natalia Jefimowam, może zaprzestać świadczenia usługi będącej Przedmiotem Umowy bez prawa do zwrotu wynagrodzenia w przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem i działaniem będzie w sposób rażący utrudniał realizację Przedmiotu Umowy wobec niego lub innych uczestników oraz gdy nie będzie wywiązywał się z obowiązku dokonywania płatności w wyznaczonym terminie.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 1. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
 1. a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
  b) Dla Usługi dostępu do WARSZTATÓW – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

 

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.nataliajefimowa.pl a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Rezerwuje” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

Przedmiot Umowy Sprzedaży:

 • Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
 • Koszt dostawy,
 • Wybraną metodę płatności,
 • Oczekiwany czas dostawy.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 5. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 6. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 7. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
 9. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 10. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 11. W stosunku do Uczestnika nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) k.c. Organizator – Natalia Jefimowam, może zaprzestać świadczenia usługi będącej Przedmiotem Umowy bez prawa do zwrotu wynagrodzenia w przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem i działaniem będzie w sposób rażący utrudniał realizację Przedmiotu Umowy wobec niego lub innych uczestników oraz gdy nie będzie wywiązywał się z obowiązku dokonywania płatności w wyznaczonym terminie.
 12. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Właściciel Sklepu nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu;
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest faktura w wersji elektronicznej.
 6. „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU I OFEROWANYCH USŁUG.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru/Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące zakupionego Towaru/Usługi, można kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail info@nataliajefimowa.pl
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, zgodnie z art. 561(5) Kodeksu cywilnego.
 5. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 6. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail info@nataliajefimowa.pl
 7. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 8. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: info@nataliajefimowa.pl
 2. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
 • umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 2. „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.”.

VIII. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
 2. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail info@nataliajefimowa.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 3. Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie, 300 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.
 4. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail:
  info@nataliajefimowa.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 6. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@nataliajefimowa.pl.
 7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4.
 8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby AKADEMIA HARMONII MAKSYM KŁOCZEWIAK ul. Złota 75A/7 00-819 Warszawa NIP 7011093701 REGON 522362377 organizowała nowe szkolenie i nie jest przy tym zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 6 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku AKADEMIA HARMONII MAKSYM KŁOCZEWIAK ul. Złota 75A/7 00-819 Warszawa NIP 7011093701 REGON 522362377 nie jest zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 10. W stosunku do Uczestnika nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) k.c. Organizator – Natalia Jefimowa, może zaprzestać świadczenia usługi będącej Przedmiotem Umowy bez prawa do zwrotu wynagrodzenia w przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem i działaniem będzie w sposób rażący utrudniał realizację Przedmiotu Umowy wobec niego lub innych uczestników oraz gdy nie będzie wywiązywał się z obowiązku dokonywania płatności w wyznaczonym terminie.
 11. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 3. c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:
  info@nataliajefimowa.pl
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.

 

X. REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu lub sesji indywidualnej każdorazowo określany jest w poszczególnej ofercie (ogłoszeniu).
 2. Cena usługi obejmuje zakres wskazany w poszczególnej ofercie (ogłoszeniu)
 3. Rezerwacji miejsca/miejsc na szkolenie można dokonać poprzez stronę internetową www.nataliajefimowa.pl klikając w przycisk REZERWUJĘ będąc w opisie danego szkolenia.
 4. Rezerwacja miejsca/miejsc na szkolenie jest gwarantowana poprzez wypełnienie online formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie udziału w warsztacie w wysokości wskazanej w ogłoszeniu, co stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a AKADEMIA HARMONII MAKSYM KŁOCZEWIAK ul. Złota 75A/7 00-819 Warszawa NIP 7011093701 REGON 522362377.
 5. Faktura bez VAT zostanie wystawiona automatycznie w momencie rejestracji oraz dokonania opłaty za szkolenie poprzez system płatniczy na stronie www.nataliajefimowa.pl  i przesłana mailem na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury bez VAT bez podpisu odbiorcy. Na życzenie Zgłaszającego może zostać wystawiona faktura papierowa.
 6. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z AKADEMIA SUKCESU Natalia Jefimowa.
 7. AKADEMIA SUKCESU Natalia Jefimowa zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc albo bez wyjaśnienia przyczyny odmowy.
 8. Dane dotyczące dokładnej lokalizacji i godziny szkolenia zostaną wysłane na kilka dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail do kontaktu.
 9. Trener ma prawo usunąć uczestnika warsztatu jeśli ten nie przestrzega warunków w/w regulaminu oraz nie podpisał wymaganych zgód, tzn. Oświadczenia RODO, oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz zgód dotyczących praw autorskich.

 

XI. REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu na warunkach określonych poniżej.
 2. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@nataliajefimowa.pl.
 3. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia.
 4. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający nie będzie obciążony kosztami szkolenia oprócz kwoty bezzwrotnego zadatku w wysokości 45% wysokości obowiązującej ceny wybranego szkolenia.
 5. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed datą szkolenia, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami szkolenia oraz zadatkiem bezzwrotnym w wysokości 45% wysokości obowiązującej ceny wybranego szkolenia, mimo to otrzyma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych kosztów w szkoleniu w innym terminie za zgodą Usługodawcy . Zgłaszający ma prawo wyboru innego, dowolnego terminu, na który są wolne miejsca. Wybrany termin szkolenia nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty szkolenia, z którego Zgłaszający rezygnuje. Rezerwację miejsca na szkolenie należy dokonać w formie elektronicznej, wysyłając informację na adres info@nataliajefimowa.pl.
 6. W tytule maila należy napisać „Rezygnacja” oraz podać numer zgłoszenia, a w treści podać miejsce i datę wybranego terminu szkolenia.
 7. Brak uczestnictwa w szkoleniu przy jednoczesnym braku rezygnacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty za szkolenie oraz nie jest podstawą do zwrotu opłaty za szkolenie.
 8. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu może wziąć udział inna osoba, wskazana przez Zgłaszającego. Informację z danymi innej osoby (imię i nazwisko) należy wysłać na adres info@nataliajefimowa.pl.
 9. Jeśli w sytuacji z wiązanej z COVID-19 przez władze państwa, w którym planowane jest szkolenie zostanie wprowadzony zakaz albo jakiekolwiek ograniczenia dot. prowadzenia szkolenia , za które Zamawiający wniósł opłatę, opłata za warsztat nie podlega zwrotowi a jedynie przeniesieniu jej na inny termin szkolenia. W takiej sytuacji Zamawiający dostanie na maila podanego przy rejestracji propozycję innego terminu szkolenia albo ma możliwość wziąć udział w innym szkoleniu o równowartości opłaconego szkolenia, jeśli są wolne miejsca, w okresie do 6 miesięcy od dnia wprowadzenia restrykcji związanej z COVID-19.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wersja z dnia 18.10.2022 r.

 

 

 

0

Start typing and press Enter to search